specijalizirano elektrotehničko poduzeće

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679

http://www.privacy-regulation.eu/hr

Zakon o provedbi opće uredbe za zaštitu osobnih podataka

https://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html

Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP

http://azop.hr

Politika sustava upravljanja osobnim podacima

Politika sustava upravljanja osobnim podacima.pdf

Politika privatnosti na webu

Politika privatnosti.pdf

Zahtjev za pristup osobnim podacima

Zahtjev za pristup osobnim podacima koji se obrađuju.pdf

Zahtjev za ispravak osobnih podataka

Zahtjev za ispravak osobnih podataka koji se obrađuju.pdf

Zahtjev za prenosivost osobnih podataka

Zahtjev za prenosivost osobnih podataka koji se obrađuju.pdf

Zahtjev za brisanje osobnih podataka

Zahtjev za brisanje osobnih podataka koji se obrađuju.pdf

Zahtjev za ostvarivanje prava na ograničenje obrade

Zahtjev za ostvarivanje prava na ograničenje obrade.pdf

Zahtjev za ostvarivanje prava na prigovor

Zahtjev za ostvarivanje prava na prigovor.pdf

Zahtjev za osporavanje odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi

Zahtjev ispitanika da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi.pdf

Prava ispitanika?

Ispitanik, odnosno njegov zakonski zastupnik, može zatražiti ostvarivanje prava na pristup, ispravak, brisanje, prenosivost, ograničenje obrade, pravo na prigovor i pravo na osporavanje odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka koji se odnose na njega i za koje je dao privolu.

Nije predviđeno plaćanje naknade za zahtjeve. Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti s web stranice ili na adresi voditelja. Zahtjev se može predati osobno, poštom ili e-mailom.